Broodkruimel

Aanmeldprocedure en -criteria

Vanaf heden (12 februari 2024) geldt een aanmeldbeperking voor Sarr volwassenen (cliënten vanaf 19 jaar). Wij nemen momenteel (tot nader order) geen cliënten aan van buiten het verzorgingsgebied van Antes en regio Nieuwe Waterweg-Noord.

Aanmeldprocedure

Na aanmelding wordt uw aanmelddossier gescreend door ons aanmeldteam en worden onze bevindingen teruggekoppeld aan de verwijzer. Indien u in aanmerking komt voor hulpverlening bij Sarr, dan krijgt u bericht over plaatsing op de wachtlijst. Soms wordt een alternatief (binnen of buiten onze organisatie) beter passend gevonden. Daarover zal de verwijzer ook geïnformeerd worden. Wij behandelen bovenregionaal wanneer er sprake is van klachten die dusdanig complex zijn dat de beschikbare reguliere specialistische zorg in de eigen regio niet meer toereikend is.

Aanmeldcriteria: algemeen

 • Eerdere diagnostiek of behandeling in reguliere specialistische GGZ is niet succesvol gebleken of de verwachting is dat dit aanbod onvoldoende aan zal sluiten bij de problematiek van de cliënt.
 • De inschatting is dat cliënt kan profiteren van ons aanbod.

Aanmeldcriteria voor jeugd (<18):

Vaak zal opschaling via wijkteam naar een regulier specialistisch GGZ team van Youz hebben plaatsgevonden. Indien het aanbod daar niet toereikend is kan verder opgeschaald worden naar Sarr. Er worden dan afspraken onderling gemaakt over casusregie en nazorg met het verwijzende team. Indien er rechtstreeks bij Sarr wordt aangemeld wordt door het aanmeldteam de afweging gemaakt of reguliere SGGZ haalbaar is of dat de zorg direct in ons hoogspecialistische team vormgegeven gaat worden. In het laatste geval blijft de casusregie bij het verwijzende wijkteam, zodat nazorg ook via hen geborgd is (zowel binnen als buiten de regio Rijnmond).

Aanmeldcriteria voor volwassenen (18+)

Indien de cliënt woonachtig is in de regio Rijnmond wordt behandeling bij voorkeur vormgegeven als deelbehandeling naast betrokkenheid van een wijkgericht GGZ team van Antes of een andere zorgprofessional in de regio. Indien de cliënt woonachtig is in een andere regio dient voor casusregie en crisissituaties opvang in de eigen regio geborgd te zijn. 

Aanmeldcriteria: psychodiagnostiek ASS:

 • Er is een onderbouwd eerste vermoeden van ASS met of zonder psychiatrische comorbiditeit en differentiaaldiagnostiek bij reeds actuele en langer durende specialistische GGZ-hulpverlening  (> 1 jaar). De diagnostische onduidelijkheid is ondanks voldoende kennis op het gebied van SGGZ nog niet opgehelderd.
 • Second opinion van ASS, tevens bij een vermoeden van psychiatrische comorbiditeit  (te denken aan persoonlijkheidsstoornis, ADHD, verstandelijke beperking) en eventuele somatische comorbiditeit, vanuit specialistische GGZ-hulpverlening of vergelijkbare GGZ-instelling/professional. De diagnose ASS is bijvoorbeeld eerder gesteld en er bestaat twijfel over deze diagnose of er is ontevredenheid over het diagnostisch proces of de diagnose is eerder juist niet gesteld en daar is twijfel over of ontevredenheid over het diagnostisch proces.
 • Er is een hulpvraag voor zowel psychodiagnostiek als behandeling

Aanmeldcriteria: behandeling ASS:

 • Er moet een DSM-5 classificatie ASS gesteld zijn met daarnaast een onderbouwing of diagnose middels gedegen verslaglegging (door bijv. gedragsdeskundige, psycholoog etc.)
 • Behandeling waarbij is gebleken dat eerder aanbod vanuit de specialistische GGZ-hulpverlening niet voldeed of indien huidige behandeling stagneert.
  • Bijvoorbeeld bij cliënten waarbij sprake is van ernstig sociaal-maatschappelijk disfunctioneren, interfererende (somatische) comorbiditeit, ernstige traumatisering of verwaarlozing of andere systeemfactoren
  • Second opinion behandeling (bijv.: beoordeling van reeds gelopen behandeltraject en adviseren of dit het best passend is).
  • Er is een innovatieve behandeling geïndiceerd die momenteel binnen de hoogspecialistische zorg onderzocht wordt zoals theraplay bij ASS, schematherapie bij ASS, behandeling voor jongeren met genderdysforie en ASS
  • Complexe farmacotherapie