Nieuws

Broodkruimel

Componence Asset List

27 mei 2022

vuijk+200+200.png

Nieuwe inzichten in psychodiagnostiek, persoonlijkheid(spathologie) en psychotherapie bij volwassenen met ASS.

De belangstelling voor autismespectrumstoornis (ASS) bij volwassenen groeit, maar er is meer kennis nodig om goede psychodiagnostiek en behandeling te kunnen bieden. De studies in dit proefschrift leveren een bijdrage aan meer kennis over psychodiagnostiek, persoonlijkheidskenmerken en -problematiek en psychotherapie bij ASS. Richard onderzocht onder andere de toepasbaarheid van het Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen. Uit zijn studie blijkt dat met dit instrument een betrouwbare en valide diagnose van ASS bij mannen gesteld kan worden, conform de classificatiecriteria van de DSM-5.

ASS en persoonlijkheidsproblematiek

Verder blijkt uit het onderzoek van Vuijk dat ASS bij volwassenen vaak gepaard gaat met persoonlijkheidsproblematiek. Behandelaren dienen daar rekening mee te houden, zowel in psychodiagnostisch onderzoek, psychotherapie als in interactie met de cliënt. Voor zover bekend is Vuijk de eerste die de sociale interactiestijlen (SIS’en) bij mannen met ASS in kaart heeft gebracht. Hij stelde associaties vast tussen atypische SIS’en en persoonlijkheidstrekken en opleidingsniveau.

Tenslotte onderzocht Vuijk de werkzaamheid van schematherapie voor deze groep cliënten, met als conclusie dat schematherapie inderdaad een effectieve behandeling is voor volwassenen met zowel ASS als een persoonlijkheidsstoornis.

Proefschrift

Richard Vuijk is 19 mei gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen op zijn proefschrift: 'Adults with autism spectrum disorder: Diagnostic assessment, personality (pathology), and psychotherapy'. Promotoren zijn prof. dr. A.R. Arntz en prof. dr. H.M. Geurts.

Over Richard Vuijk

Richard Vuijk werkt als klinisch psycholoog bij Sarr Autisme Rotterdam (Antes). Hij geeft onderwijs onder andere bij de Parnassia Groep Academie en de landelijke RINO’s. Hij neemt deel aan de Diagnostiek Raad van Parnassia Groep en de Commissie Wetenschappelijk onderzoek van Antes. Vanuit Sarr neemt hij extern deel aan Cass18plus, het netwerk van professionele ggz hulpverleners dat zich inzet voor verbetering van de diagnostiek en behandeling van autisme bij volwassenen in Nederland. Tevens neemt hij vanuit Sarr deel aan het Landelijk Beraad Psychodiagnostiek, het platform om overdracht van kennis, bewaking van de kwaliteit en zorgvuldige toepassing van de psychodiagnostiek in de zorg (verder) te bevorderen.

Sidebar